strelitz.wärme24-classic

2. Quartal 2024

Arbeitspreis

Netto

148,86 Euro/MWh

Brutto

177,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,94 Euro/kW

20,16 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

143,72 Euro/MWh

Brutto

171,03 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

18,64 Euro/kW

22,18 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

138,58 Euro/MWh

Brutto

164,91 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,34 Euro/kW

24,20 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

133,44 Euro/MWh

Brutto

158,79 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,03 Euro/kW

26,22 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

128,34 Euro/MWh

Brutto

152,72 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

23,73 Euro/kW

28,24 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

148,86 Euro/MWh

Brutto

177,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,94 Euro/kW

Brutto

20,16 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

143,72 Euro/MWh

Brutto

171,03 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

18,64 Euro/kW

Brutto

22,18 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

138,58 Euro/MWh

Brutto

164,91 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,34 Euro/kW

Brutto

24,20 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

133,44 Euro/MWh

Brutto

158,79 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,03 Euro/kW

Brutto

26,22 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

128,34 Euro/MWh

Brutto

152,72 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

23,73 Euro/kW

Brutto

28,24 Euro/kW


1. Quartal 2024

Arbeitspreis

Netto

140,22 Euro/MWh

Brutto

150,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,94 Euro/kW

18,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

135,37 Euro/MWh

Brutto

144,85 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

18,64 Euro/kW

19,94 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

130,53 Euro/MWh

Brutto

139,67 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,34 Euro/kW

21,76 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

125,69 Euro/MWh

Brutto

134,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,03 Euro/kW

23,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

120,89 Euro/MWh

Brutto

129,35 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

23,73 Euro/kW

25,39 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

140,22 Euro/MWh

Brutto

150,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,94 Euro/kW

Brutto

18,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

135,37 Euro/MWh

Brutto

144,85 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

18,64 Euro/kW

Brutto

19,94 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

130,53 Euro/MWh

Brutto

139,67 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,34 Euro/kW

Brutto

21,76 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

125,69 Euro/MWh

Brutto

134,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,03 Euro/kW

Brutto

23,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

120,89 Euro/MWh

Brutto

129,35 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

23,73 Euro/kW

Brutto

25,39 Euro/kW


4. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

141,13 Euro/MWh

Brutto

151,01 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

136,26 Euro/MWh

Brutto

145,80 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

131,38 Euro/MWh

Brutto

140,58 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

126,51 Euro/MWh

Brutto

135,37 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

121,68 Euro/MWh

Brutto

130,20 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

141,13 Euro/MWh

Brutto

151,01 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

136,26 Euro/MWh

Brutto

145,80 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

131,38 Euro/MWh

Brutto

140,58 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

126,51 Euro/MWh

Brutto

135,37 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

121,68 Euro/MWh

Brutto

130,20 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW


3. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

166,00 Euro/MWh

Brutto

177,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,27 Euro/MWh

Brutto

171,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

154,54 Euro/MWh

Brutto

165,36 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

148,81 Euro/MWh

Brutto

159,23 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

143,12 Euro/MWh

Brutto

153,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

166,00 Euro/MWh

Brutto

177,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,27 Euro/MWh

Brutto

171,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

154,54 Euro/MWh

Brutto

165,36 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

148,81 Euro/MWh

Brutto

159,23 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

143,12 Euro/MWh

Brutto

153,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW


2. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

184,15 Euro/MWh

Brutto

197,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

177,79 Euro/MWh

Brutto

190,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

171,43 Euro/MWh

Brutto

183,43 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

165,07 Euro/MWh

Brutto

176,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

158,76 Euro/MWh

Brutto

169,87 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

184,15 Euro/MWh

Brutto

197,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

177,79 Euro/MWh

Brutto

190,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

171,43 Euro/MWh

Brutto

183,43 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

165,07 Euro/MWh

Brutto

176,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

158,76 Euro/MWh

Brutto

169,87 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW


1. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

186,26 Euro/MWh

Brutto

199,30 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

179,83 Euro/MWh

Brutto

192,42 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

173,40 Euro/MWh

Brutto

185,54 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

166,97 Euro/MWh

Brutto

178,66 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,59 Euro/MWh

Brutto

171,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

186,26 Euro/MWh

Brutto

199,30 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

179,83 Euro/MWh

Brutto

192,42 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

173,40 Euro/MWh

Brutto

185,54 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

166,97 Euro/MWh

Brutto

178,66 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,59 Euro/MWh

Brutto

171,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW