strelitz.wärme24-classic

2. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

184,15 Euro/MWh

Brutto

197,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

177,79 Euro/MWh

Brutto

190,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

171,43 Euro/MWh

Brutto

183,43 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

165,07 Euro/MWh

Brutto

176,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

158,76 Euro/MWh

Brutto

169,87 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

184,15 Euro/MWh

Brutto

197,04 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

177,79 Euro/MWh

Brutto

190,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

171,43 Euro/MWh

Brutto

183,43 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

165,07 Euro/MWh

Brutto

176,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

158,76 Euro/MWh

Brutto

169,87 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW


1. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

186,26 Euro/MWh

Brutto

199,30 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,01 Euro/kW

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

179,83 Euro/MWh

Brutto

192,42 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,62 Euro/kW

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

173,40 Euro/MWh

Brutto

185,54 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,22 Euro/kW

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

166,97 Euro/MWh

Brutto

178,66 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,82 Euro/kW

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,59 Euro/MWh

Brutto

171,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

22,43 Euro/kW

24,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

186,26 Euro/MWh

Brutto

199,30 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,01 Euro/kW

Brutto

17,13 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

179,83 Euro/MWh

Brutto

192,42 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,62 Euro/kW

Brutto

18,85 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

173,40 Euro/MWh

Brutto

185,54 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,22 Euro/kW

Brutto

20,57 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

166,97 Euro/MWh

Brutto

178,66 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,82 Euro/kW

Brutto

22,28 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

160,59 Euro/MWh

Brutto

171,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

22,43 Euro/kW

Brutto

24,00 Euro/kW


4. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

174,08 Euro/MWh

Brutto

186,27 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,96 Euro/kW

16,01 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

168,07 Euro/MWh

Brutto

179,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,46 Euro/kW

17,61 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

162,06 Euro/MWh

Brutto

173,40 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,95 Euro/kW

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

156,05 Euro/MWh

Brutto

166,97 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,45 Euro/kW

20,81 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

150,08 Euro/MWh

Brutto

160,59 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,95 Euro/kW

22,42 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

174,08 Euro/MWh

Brutto

186,27 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,96 Euro/kW

Brutto

16,01 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

168,07 Euro/MWh

Brutto

179,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,46 Euro/kW

Brutto

17,61 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

162,06 Euro/MWh

Brutto

173,40 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,95 Euro/kW

Brutto

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

156,05 Euro/MWh

Brutto

166,97 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,45 Euro/kW

Brutto

20,81 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

150,08 Euro/MWh

Brutto

160,59 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,95 Euro/kW

Brutto

22,42 Euro/kW


3. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

141,57 Euro/MWh

Brutto

168,47 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,96 Euro/kW

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

136,68 Euro/MWh

Brutto

162,65 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,46 Euro/kW

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

131,79 Euro/MWh

Brutto

156,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,95 Euro/kW

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

126,90 Euro/MWh

Brutto

151,01 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,45 Euro/kW

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

122,05 Euro/MWh

Brutto

145,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,95 Euro/kW

24,93 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

141,57 Euro/MWh

Brutto

168,47 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,96 Euro/kW

Brutto

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

136,68 Euro/MWh

Brutto

162,65 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,46 Euro/kW

Brutto

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

131,79 Euro/MWh

Brutto

156,83 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,95 Euro/kW

Brutto

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

126,90 Euro/MWh

Brutto

151,01 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,45 Euro/kW

Brutto

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

122,05 Euro/MWh

Brutto

145,24 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,95 Euro/kW

Brutto

24,93 Euro/kW


2. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

113,86 Euro/MWh

Brutto

135,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,96 Euro/kW

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

109,93 Euro/MWh

Brutto

130,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,46 Euro/kW

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

106,00 Euro/MWh

Brutto

126,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,95 Euro/kW

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

102,07 Euro/MWh

Brutto

121,46 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,45 Euro/kW

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

98,17 Euro/MWh

Brutto

116,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,95 Euro/kW

24,93 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

113,86 Euro/MWh

Brutto

135,49 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,96 Euro/kW

Brutto

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

109,93 Euro/MWh

Brutto

130,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,46 Euro/kW

Brutto

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

106,00 Euro/MWh

Brutto

126,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,95 Euro/kW

Brutto

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

102,07 Euro/MWh

Brutto

121,46 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,45 Euro/kW

Brutto

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

98,17 Euro/MWh

Brutto

116,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,95 Euro/kW

Brutto

24,93 Euro/kW


1. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

103,70 Euro/MWh

Brutto

123,40 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,96 Euro/kW

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

100,12 Euro/MWh

Brutto

119,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,46 Euro/kW

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

96,54 Euro/MWh

Brutto

114,88 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,95 Euro/kW

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

92,96 Euro/MWh

Brutto

110,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,45 Euro/kW

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

89,40 Euro/MWh

Brutto

106,39 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,95 Euro/kW

24,93 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

103,70 Euro/MWh

Brutto

123,40 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,96 Euro/kW

Brutto

17,80 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

100,12 Euro/MWh

Brutto

119,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,46 Euro/kW

Brutto

19,59 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

96,54 Euro/MWh

Brutto

114,88 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,95 Euro/kW

Brutto

21,36 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

92,96 Euro/MWh

Brutto

110,62 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,45 Euro/kW

Brutto

23,15 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

89,40 Euro/MWh

Brutto

106,39 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,95 Euro/kW

Brutto

24,93 Euro/kW


4. Quartal 2021

Arbeitspreis

Netto

98,20 Euro/MWh

Brutto

116,86 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,67 Euro/kW

17,46 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

94,81 Euro/MWh

Brutto

112,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,14 Euro/kW

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

91,42 Euro/MWh

Brutto

108,79 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,61 Euro/kW

20,96 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

88,03 Euro/MWh

Brutto

104,76 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,07 Euro/kW

22,69 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

84,66 Euro/MWh

Brutto

100,75 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,54 Euro/kW

24,44 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

98,20 Euro/MWh

Brutto

116,86 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,67 Euro/kW

Brutto

17,46 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

94,81 Euro/MWh

Brutto

112,82 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,14 Euro/kW

Brutto

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

91,42 Euro/MWh

Brutto

108,79 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,61 Euro/kW

Brutto

20,96 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

88,03 Euro/MWh

Brutto

104,76 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,07 Euro/kW

Brutto

22,69 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

84,66 Euro/MWh

Brutto

100,75 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,54 Euro/kW

Brutto

24,44 Euro/kW


3. Quartal 2021

Arbeitspreis

Netto

83,99 Euro/MWh

Brutto

99,95 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

14,67 Euro/kW

17,46 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

81,09 Euro/MWh

Brutto

96,50 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

16,14 Euro/kW

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

78,19 Euro/MWh

Brutto

93,05 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

17,61 Euro/kW

20,96 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

75,29 Euro/MWh

Brutto

89,60 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

19,07 Euro/kW

22,69 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

72,41 Euro/MWh

Brutto

86,17 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

20,54 Euro/kW

24,44 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

83,99 Euro/MWh

Brutto

99,95 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

14,67 Euro/kW

Brutto

17,46 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

81,09 Euro/MWh

Brutto

96,50 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

16,14 Euro/kW

Brutto

19,21 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

78,19 Euro/MWh

Brutto

93,05 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

17,61 Euro/kW

Brutto

20,96 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

75,29 Euro/MWh

Brutto

89,60 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

19,07 Euro/kW

Brutto

22,69 Euro/kW

Arbeitspreis

Netto

72,41 Euro/MWh

Brutto

86,17 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

20,54 Euro/kW

Brutto

24,44 Euro/kW