strelitz.wärme24-ökologisch (Quartalspreise)

2. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

115,89 Euro/MWh

Brutto

124,00 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

86,92 Euro/kW

93,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

115,89 Euro/MWh

Brutto

124,00 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

86,92 Euro/kW

Brutto

93,00 Euro/kW


1. Quartal 2023

Arbeitspreis

Netto

116,95 Euro/MWh

Brutto

125,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

86,92 Euro/kW

93,00 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

116,95 Euro/MWh

Brutto

125,14 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

86,92 Euro/kW

Brutto

93,00 Euro/kW


4. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

93,51 Euro/MWh

Brutto

100,06 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

87,26 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

93,51 Euro/MWh

Brutto

100,06 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

87,26 Euro/kW


3. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

77,21 Euro/MWh

Brutto

91,88 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

77,21 Euro/MWh

Brutto

91,88 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW


2. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

63,33 Euro/MWh

Brutto

75,36 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

63,33 Euro/MWh

Brutto

75,36 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW


1. Quartal 2022

Arbeitspreis

Netto

58,24 Euro/MWh

Brutto

69,31 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

81,55 Euro/kW

97,04 Euro/kW


Arbeitspreis

Netto

58,24 Euro/MWh

Brutto

69,31 Euro/MWh

Grundpreis im Jahr

Netto

81,55 Euro/kW

Brutto

97,04 Euro/kW